Điều dưỡng- công tác xã hội

Điều dưỡng- công tác xã hội

P.Diều dưỡng bệnh viện chịu trách nhiệm chung.