Nghiên cứu khoa học- Đào tạo

Nghiên cứu khoa học- Đào tạo

P. Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm xây dưng kế hoạch hoạt động cho đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện.