Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

P. QLCL chịu rách nhiệm xây dựng các qui trình, kiểm tra, giám sát  đảm bảo chất lượng cho mọi hoạt động trong bệnh viện